Regulamin Serwisu - Platinum Eye

 1. Uwagi ogólne:
  1. Platinumeye.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Platinum Eye Sp z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (53-413) ul. Gwiaździsta 16/15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Wrocław we Wrocławiu, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612499, NIP 8992788454 zwaną w dalszej części regulaminu „Platinum Eye”.
  2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z serwisu Platinumeye.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  3. Serwis Platinumeye.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Platinum Eye Sp z o.o.i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Platinumeye.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
  4. Platinum Eye zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Platinumeye.pl.
 2. Odpowiedzialność użytkownika
  1. Korzystanie z Platinumeye.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
  2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Platinum Eye, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 3. Odpowiedzialność Platinum Eye
  1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Platinumeye.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Platinum Eye podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
  2. Platinum Eye nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
  3. Informacje zawarte w Platinumeye.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.
  4. Informacje przedstawione w Platinumeye.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Platinum Eye dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Platinum Eye zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie platinumeye.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Platinum Eye.
  5. Wszelkie informacje publikowane przez Platinum Eye nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
  6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
  7. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Platinumeye.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
  8. Platinum Eye dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Platinumeye.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Platinum Eye ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.platinumeye.plw dowolnym czasie. Platinum Eye dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.platinumeye.pl. Platinum Eye zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności, za które Platinumeye.pl nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Platinum Eye nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.platinumeye.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
  10. Niniejsza strona internetowa www.platinumeye.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Partnerzy Platinum Eye
  1. Platinum Eye publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystaćz logo Platinumeye.pl i/lub stylu, wspólnej marki.
  2. Platinum Eye nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
  3. Platinum Eye nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Platinumeye.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
  4. Platinum Eye nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Platinumeye.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
  5. Platinum Eye nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
  6. Platinumeye nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.
 5. Zastrzeżenia techniczne
  1. Platinum Eye dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Platinumeye.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Platinum Eye nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Platinumeye.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
  2. Platinum Eye dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Platinum Eye nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Platinum Eye nie ponosi odpowiedzialności.
  3. latinum Eye nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
 6. Prawa autorskie
  1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Platinumeye.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
  2. Zawartość serwisu Platinumeye.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Platinumeye i w ramach przeznaczenia określonego przez Platinumeye. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Platinum Eye Sp. z o.o. pod adresem marketing@platinumeye.pl.
  3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Platinumeye.pl w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
  4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Platinumeye.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
  5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Platinum Eye na zasadach ogólnych.
  6. Publikacja linku do Platinumeye.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Platinum Eye. W sprawie publikacji linku do Platinumeye.pl w innej formie prosimy o kontakt marketing@platinumeye.pl.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Platinum Eye przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i pomocy finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od Platinum Eye informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Platinum Eye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździsta 16/15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612499, NIP 8992788454 Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Platinum Eye działalności w zakresie pośrednictwa oraz pomocy finansowego oraz w celu marketingu usług własnych Platinum Eye, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Platinum Eye usług pośrednictwa oraz pomocy finansowego.
  3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
  4. W szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
  5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
  6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Platinum Eye usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
   • telefoniczny, za pośrednictwem infolinii pod numerem (+48) 509 868 826,
   • w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej marketing@platinumeye.pl,
   • kontakt z ekspertem finansowym w oddziale,
   • w formie pisemnej na adres siedziby Platinum Eye Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 16/15, 53-413 Wrocław,
  7. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.Platinumeye.pl.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Platinum Eye usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Platinum Eye identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez Platinum Eye, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Platinum Eye.
  3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Platinum Eye za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej www.platinumeye.pl. Platinum Eye rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji Platinum Eye wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
  2. Platinum Eye zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
  3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Platinumeye.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związkuz korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Platinum Eye i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: marketing@platinumeye.pl

Zostaw swój numer telefonu

Nasz ekspert oddzwoni w wybranym przez Ciebie czasie

Zamów
bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą

Połączenie jest zabezpieczone certyfikatem SSL
 • 0 zł - Nasza usługa nic Cię nie kosztuje

 • Negocjacje oferty w 4 bankach jednocześnie

 • Do 50 % mniejsza rata przy współpracy z ekspertem