Wybierz PPK
dla swoich pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dowiedz się więcej o powszechnym, dobrowolnym systemie gromadzenia oszczędności.

Zapytaj eksperta o szczegóły lub nie czekaj i zadzwoń
(+48) 509 868 826 dni robocze w godzinach 8:00-16:00

Co to jest PPK? Główne założenia:

Korzyści prowadzenia PPK dla pracodawcy i pracowników

Pracodawca

 • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat ponad poziom wpłaty podstawowej jako dodatkowy benefit dla pracowników.
 • Koszty pracodawcy związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o PPK stanowić będą dla niego koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty podstawowe do PPK są składową wynagrodzenia i nie będą od nich naliczane składki na ubezpieczenie społeczne.

Pracownik

 • Dodatkowe oszczędności na emeryturę.
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegającą zmianie z upływem czasu.
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia*.
 • Brak podatku od spadków i darowizn - środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Dlaczego PPK z Platinum Eye?

Diamenty Forbesa

obsługa 3 firm
z pierwszej 100-ki

Ponad 6000
obsłużonych osób

w pakiecie Platinum

62 ekspertów

do dyspozycji
Twojej Firmy
Współpraca z czołowymi

Uczelniami wyższymi

Przygotuj firmę na PPK z Platinum Eye

Skonsultuj PPK z ekspertami

Zamów rozmowę

Darmowa porada PPK

(+48) 509 868 826

„Klienci nie są najważniejsi. Pracownicy są najważniejsi. Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów"

Richard Branson twórca Virgin Group

Harmonogram wdrażania PPK

PPK będą wprowadzane stopniowo. Terminy uzależnione są od wielkości firmy lub typu podmiotu zatrudniającego. Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa pod względem liczby zatrudnionych spółka z grupy.

Jak działamy:

Zobacz co najczęściej wybierają inni:

Kredyt i leasing dla firm

Porównamy i wynegocjujemy najlepsze oferty.

Zapytaj eksperta

Pakiet zniżek na ubezpieczenia

do 50% na samochód,
do 40% na dom i mieszkanie
do 30% w Twojej firmie!

Zapytaj eksperta

Ubezpieczenie grupowe i PPK

Zadbaj o ludzi, zwiększ
zakres i obniż cenę.

Zapytaj eksperta

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Zamów rozmowę oddzwonimy!

Zamów eksperta

Jeśli wolisz...Zadzwoń do nas

(+48) 509 868 826 dni robocze w godzinach 8:00-16:00

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

PPK są dobrowolnym, powszechnym i w pełni prywatnym systemem stworzonym w celu gromadzenia oszczędności długoterminowych przez pracowników. Wpłaty w ramach programu będą dokonywane zarówno przez pracowników, pracodawców, jak i państwo. Każdy osoba, która przystąpi do planu będzie mogła wypłacić zebrany kapitał po 60 roku życia. Program oferuje rozwiązania takie jak elastyczny dostęp do gromadzonego kapitału. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoje środki, jednak musie się liczyć z poniesieniem kosztów (zapłaceniem podatku od zysków kapitałowych i utratą zasileń od państwa, a także części wpłat pracodawcy). Przewidziane, są również szczególne rozwiązania, w których uczestnik PPK może skorzystać ze zgromadzonego kapitału bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów np. podczas ciężkiej choroby swojej lub osoby najbliższej, a także w przypadku chęci sfinansowania wkładu własnego na zakup nieruchomości.

W jakim celu wprowadzono PPK?

Podstawowym celem PPK jest zapewnienie Tobie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu 60 roku życia – bez względu na to, czy nadal pracujesz.

Kto dokonuje wyboru dostawcy PPK

Utworzenie PPK i wybór instytucji finansowej zarządzającej zgromadzonymi środkami wymaga współpracy pracodawcy z przedstawicielami pracowników. Dotyczy to każdego pracodawcy bez względu na wielkość czy status właścicielski. Wyboru instytucji finansowej należy dokonać z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka nie istnieje - z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Rola przedstawicieli pracowników ma charakter konsultacyjny. W razie nieosiągnięcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi czy reprezentacją pracowników na miesiąc przed ostatecznym terminem na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, decyzję w tym zakresie pracodawca podejmuje samodzielnie - związki zawodowe lub reprezentacja pracowników nie są stroną żadnej umowy zawieranej w ramach PPK.

Kiedy ruszą Pracownicze Plany Kapitałowe?

Program będzie się wchodził do życia stopniowo. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ale pierwsze firmy - zatrudniające co najmniej 250 pracowników, zaczną się do niej stosować od 1 lipca 2019 roku. Mniejsi pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 roku) mają czas do 1 stycznia 2020. Obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2020 zostaną objęte firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2019 roku). W ostatniej kolejności, bo od 1 stycznia 2021 roku do ustawy zaczną się stosować jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostali pracodawcy.

PPK możliwość wycofania środków przed emeryturą przez pracownika

Są trzy rodzaje wypłat: wypłata do 25% zgromadzonych środków w razie poważnego zachorowania, wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat, wypłata transferowa polegająca na przekazaniu środków do innego PPK, PPE, IKE, itp.

Kogo dotyczy PPK?

Osoby w wieku od 19-55 lat będą mogły zostać uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zostaną one automatycznie zapisane do programu, będą miały również możliwość skorzystania z możliwości wypisania się rezygnacji z programu. Osoby, powyżej 55 roku życia będą mogły również przystąpić dobrowolnie do programu.

Czy oszczędzanie w PPK jest obowiązkowe?

Jeżeli masz co najmniej 18 lat i nie ukończyłeś 55. roku życia to pracodawca automatycznie zapisze Cię do PPK, o ile nie złożysz wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat. Jeżeli ukończyłeś 55 lat i nie ukończyłeś 70. roku życia, możesz dołączyć do programu na swój wniosek. Wcześniej pracodawca ma obowiązek poinformować Cię o takiej możliwości. Chcąc zrezygnować z oszczędzania w PPK, musisz podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak m.in. wpłaty Pracodawcy, czy dopłaty ze strony Państwa. Z oszczędzania w PPK możesz zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu w firmie (jednak nie wcześniej niż od dnia stosowania przepisów ustawy dla twojego Pracodawcy), jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości – rachunek Pracownika w PPK jest w pełni prywatny, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

Ile będzie wynosiła wpłata?

PPK - składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 złotych,
PPK - dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych,
PPK - składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
PPK - składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
PPK - składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
PPK - składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Koszty zarządzania PPK

Ponieważ wpłaty, które finansuje pracodawca stanowią dla Ciebie przychód podlegający opodatkowaniu, pracodawca będzie zobowiązany potrącić podatek od tych wpłat z Twojego wynagrodzenia. Całkowite koszty zarządzania PPK pobierane przez instytucję finansową nie mogą przekroczyć 0,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Sposób działania PPK

PO UKOŃCZENIU 60. ROKU ŻYCIA możesz rozpocząć proces wypłat zgromadzonych oszczędności bez względu na to czy pracujesz, czy nie. Najłatwiej i najkorzystniej wypłacić środki w formie, która nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych: 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część – jednorazowo, w postaci produktów finansowych:
 • na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
 • na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie, wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego.

ALTERNATYWNIE MOŻESZ:
 • całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat. Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (w jednej racie). Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych,
 • kontynuować oszczędzanie w PPK.

Rezygnacja z oszczędzania w PPK

Masz możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK, podpisując specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak np. wpłaty Pracodawcy, czy dopłaty ze strony Państwa. Z uczestnictwa w PPK możesz zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu u danego Pracodawcy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.

Czy uczestnik PPK będzie składał wnioski do instytucji finansowej za pośrednictwem własnego konta internetowego na Portalu PPK?

Uczestnik nie będzie posiadał możliwości wykorzystywania indywidualnego konta internetowego na Portalu PPK do składania wniosków do instytucji finansowej. Wnioski powinny być przekazywane przez uczestnika bezpośrednio do instytucji finansowej. Sposób, w jaki powinny być przekazywane, powinien wynikać z postanowień umowy o prowadzenie PPK.

Czy osoby zatrudnione, które ukończyły 70. rok życia, mogą przystąpić do PPK?

Nie. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, nie mogą przystąpić do PPK.

Czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?

Ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonania wpłat do PPK. To oznacza, że należy naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia, o ile przed jego wypłatą uczestnik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jednakże w sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK, podmiot zatrudniający nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.

Jak ma wyglądać naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK dla osób zatrudnionych, którym wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca?

Odnosząc się do kwestii terminu dokonywania wpłat do PPK należy wskazać, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o PPK, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny str. 37 Warszawa, 31.10.2019 • wersja 1.3 www.mojeppk.pl kontakt@pfrportal.pl wynikający z umowy o prowadzenie PPK – niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku działań podmiotu zatrudniającego, czy też z mocy prawa. Określone w tym przepisie wyrażenie „wpłat dokonuje się” oznacza czynność techniczną, polegającą na przekazaniu określonej wysokości środków finansowych na konto wybranej instytucji finansowej. W sytuacji, gdy umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta w listopadzie 2019 r., osoba zatrudniona już w tym miesiącu staje się uczestnikiem PPK, za którego – w przypadku braku złożenia przez niego deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – wpłaty powinny zostać dokonane. W takim przypadku, jeżeli wynagrodzenie zostanie wypłacone w listopadzie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, podmiot zatrudniający powinien w terminie wypłaty tego wynagrodzenia naliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie dokonać ich w grudniu 2019 r. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o PPK wpłaty dokonywane są do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. To oznacza, że pierwsze wpłaty do PPK dla tej osoby zatrudnionej zostaną dokonane najpóźniej 15 grudnia 2019 r. Jeżeli zaś wynagrodzenie zostanie wypłacone dopiero w grudniu, termin dokonania wpłat do PPK ulegnie odpowiedniemu przesunięciu o 1 miesiąc

W jakiej wysokości podmiot zatrudniający powinien naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia?

Podmiot zatrudniający powinien naliczyć wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia zgodnie z ostatnią deklaracją dotyczącą wpłat do PPK tego uczestnika tj. w wysokości procentowej zgodnie z ostatnią wpłatą finansowaną przez tego uczestnika. W zakresie wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, należy naliczyć wpłaty w wysokości obowiązującej w terminie ich naliczenia zgodnie z umową o zarządzanie PPK.

Jak będą egzekwowane środki od uczestnika PPK, który wypłacił środki z PPK na wkład własny? Np. uczestnik wypłacił 30 tys. z PPK i nie posiada tej kwoty - czy będzie prowadzona egzekucja komornicza? Kto będzie w tej sytuacji wierzycielem?

Zgodnie z art. 98 ustawy o PPK, który określa zasady wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego, uczestnik dokonujący takiej wypłaty środków z PPK jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków na rachunek PPK. Z przepisów wynika, że w przypadku niedokonania ich zwrotu w ustalonym w umowie terminie uczestnik będzie zobowiązany zapłacić podatek od zysków kapitałowych od kwoty niedokonanego w terminie zwrotu. Należy jednak zwrócić uwagę, że instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa, powinna monitorować spłaty rat oraz jest zobowiązana do podejmowania działań mających na celu dochodzenie zwrotu przez uczestnika PPK wypłaconych środków. Ponadto, umowa może przewidywać postanowienia zabezpieczające zwrot przez uczestnika środków do PPK w terminie

Kto będzie ustalał wysokość rat i kto będzie pilnował, czy są spłacane środki wypłacone z PPK w celu pokrycia wkładu własnego?

Zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy o PPK zasady i terminy zwrotu wypłaconych z PPK środków, w tym tzw. raty, będzie określała umowa zawarta z wybraną instytucją finansową przed dokonaniem wypłaty tych środków. Umowa taka powinna określać również procedurę, która powinna być stosowana w razie nieterminowej zapłaty tzw. rat. Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa powinna monitorować spłaty rat i podejmować działania mające na celu zapewnienie terminowej ich spłaty.

Czy będzie kontrolowane, czy wypłata środków z PPK na podstawie art. 98 ustawy o PPK faktycznie jest przeznaczana na wkład własny? Czy instytucja finansowa przekazuje środki do banku, czy na konto bankowe uczestnika PPK?

Przepisy określają wyłącznie obowiązek oznaczenia w umowie z instytucją finansową inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu i nie regulują kwestii weryfikacji, czy środki z PPK rzeczywiście są przeznaczone na pokrycie wkładu własnego. Jednakże, uczestnik ubiegający się o zawarcie umowy z instytucją finansową, na podstawie której otrzyma wypłatę środków z PPK, przed zawarciem umowy składa bezpośrednio instytucji finansowej wniosek o zawarcie takiej umowy. Przepisy nie regulują treści tego wniosku, jednakże nie ma przeszkód, aby oczekiwać, że we wniosku tym uczestnik wykaże, czy uprawdopodobni cel, na który zamierza przeznaczyć środki z PPK, chociażby przez przedłożenie wraz z wnioskiem promesy kredytowej. Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o PPK instytucja finansowa przekazuje środki: 1) na rachunek uczestnika PPK – jeśli środki mają być przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w związku z budową/przebudową budynku mieszkalnego, 2) na rachunek zbywcy prawa własności budynku/lokalu/gruntu – jeśli środki mają być przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w związku z nabyciem prawa własności budynku/lokalu/gruntu.

Eksperci finansowi - Porady - Platinum eye

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe dla firm

PPK Dolny Śląsk Pracownicze Palny Kapitałowe

Pomagamy wdrożyć PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w województwie Dolno Śląśkim m.in w miastach:

Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Góra, Jawor, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Lubin, Lwówek Śląski, Milicz, Oleśnica, Oława, Polkowice, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wałbrzych, Wołów, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.

PPK Lubuskie Pracownicze Plany Kapitałowe

Pomagamy wdrożyć PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w województwie Lubuskim m.in w miastach:

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Świebodzin, Wschowa, Żagań, Żary.

PKK Wielkopolska Pracownicze Plany Kapitałowe

Pomagamy wdrożyć PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w województwie Wielkopolskim m.in w miastach:

Kalisz, Konin, Leszno, Poznań, Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kępno, Koło, Kościan, Krotoszyn, Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Piła, Pleszew, Rawicz, Słupca, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Wolsztyn, Września, Złotów.

PPK Opolskie Pracownicze Plany Kapitałowe

Pomagamy wdrożyć PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w województwie Opolskim m.in w miastach:

Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie.

Harmonogram wdrożenia PPK od 20 do 49 pracowników

 • 1.07.2020 - 27.09.2020 wybór oferty w porozumieniu z reprezentacją pracowników
 • 28.09.2020 - 27.10.2020 samodzielny wybór dostawcy PPK przez pracodawcę
 • 1.07.2020 - 27.10.2020 ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
 • 10.11.2020 ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników
 • 12.2020 – 01.2021 ostateczny termin na odprowadzenie pierwszej wpłaty do instytucji finansowej

Harmonogram wdrożenia PPK mniej niż 20 pracowników

 • 1.01.2021 - 23.03.2021 wybór oferty w porozumieniu z reprezentacją pracowników
 • 24.03.2021 - 23.04.2021 samodzielny wybór dostawcy PPK przez pracodawcę
 • 1.01.2021 - 23.04.2021 ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
 • 10.05.2021 ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników
 • 06.2021 - 07.2021 ostateczny termin na odprowadzenie pierwszej wpłaty do instytucji finansowej

PPK Szokolenie Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK Szokolenie Pracownicze Plany Kapitałowe zakres ogólny:

 • Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Kto i kiedy musi wdrożyć PPK w firmie - dostosowanie. 
 • Wskazanie terminów, zasad obliczania wielkości zatrudnienia PPK.
 • Portal PPK – co tam znajdziem, do czego służy.
 • Wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK.
 • Zasady podziału, naliczania oraz odprowadzania składek PPK.
 • Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający.
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK - jakie będą koszty i kto będzie nadzorował. 
 • Czym się kierować przy wyborze funduszu PPK.
 • Jakie umowy i obowiązki należy przy tym wykonać?
 • Jak konsultowac wybór PPK z pracownikami - zasady.

PPK dla podmiotu zarządzającego:

 • Procedura utworzenia PPK.
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców.
 • Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom w związku z PPK. 
 • Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK.
 • Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:
  - naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, 
  - niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach,
  - nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.
 • Następstwa nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

PPK z punktu widzenia zatrudnionych:

 • Uczystniczenie w PPK plusy minusy dla pracowników.
 • Jak wygląda proces rezygnacji z PPK?
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci, PPK.
 • Wypłata środków zgromadzonych w PPK- kiedy i na jakich zasadach?
 • Zwrot środków z PPK.

Wpłaty PPK od pracownika, pracodawcy i Państwa - pracownicze plany kapitałowe

 • Pracownik: podstawowe 2% i dobrowolne dodatkowe do 2% wynagrodzenia.
 • Pracodawca: podstawowe 1,5% i dodatkowe do 2,5% wynagrodzenia. 
 • Państwo: powitalna wpłata 250 zł i coroczna dopłata 240 zł.

PPK kalkulator Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK wypłata Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK szkolenia Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK zasady przystąpienia Pracownicze Plany Kapitałowe

Zamów
bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą

Połączenie jest zabezpieczone certyfikatem SSL
 • 0 zł - Nasza usługa nic Cię nie kosztuje

 • Bezpieczeństwo stała współpraca z ekspertem

 • Doświadczeni eksperci