Polityka Prywatności - Platinum Eye

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Platinum Eye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździsta 16/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocław we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS 0000612499, NIP 8992788454 (dalej: „Administrator danych”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres: cok@platinumeye.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Filip Kostka
 3. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  • wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie;
  • dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania ich sprostowania;
  • usunięcia;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu). W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy rodo@platinumeye.pl – pisemny na adres Platinum Eye sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 16/15, 53-413 Wrocław.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach;
  • w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego z Administratorem danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
  • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  • wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • w zakresie umów pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
  • w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  • w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom, np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w związku z pośrednictwem jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług pośrednictwa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług pośrednictwa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zostaw swój numer telefonu

Nasz ekspert oddzwoni w wybranym przez Ciebie czasie

Zamów
bezpłatny kontakt

Ekspert oddzwoni do Ciebie z najlepszą ofertą

Połączenie jest zabezpieczone certyfikatem SSL
 • 0 zł - Nasza usługa nic Cię nie kosztuje

 • Negocjacje oferty w 4 bankach jednocześnie

 • Do 50 % mniejsza rata przy współpracy z ekspertem